ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมสันทนาการ วอล์คแรลลี่ ( Walk Rally ) และ กิจกรรมสร้างทีม ( Team Building ) ละลายพฤติกรรม กิจกรรมเข้าค่าย เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกในองค์กรรู้จัก การทำงานร่วมกัน

Share & Comment

Walk Rally  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกในองค์กรรู้จัก การทำงานร่วมกัน
ทำไมต้องจัดกิจกรรม Walk Rally
          การเรียนรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์ คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ซึ่งไม่มีใครสอนประสบการณ์นั้นให้ได้  แต่ประสบการณ์ตรงต้องเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง  ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก  หรือที่เรียกว่า  "Learning by Doing" ผู้ที่เขาเข้ารับการฝึกอบรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมและสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ปรากฏใน กรณีต่างๆ โดยแท้จริงแล้วธรรมชาติของมนุษย์แล้วนั้น มีความแตกต่างกันโดยนัยสำคัญ และในบางครั้ง ความแตกต่างหรือความขัดแยังก็ย่อมทำให้เกิดอะไรขึ้นใหม่ๆ เช่น เกิดทฤษฏีใหม่  แนวทางปฏิบัติใหม่ และ ในทางกลับกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมลดลง  ล้วนก่อให้เกิดปัญหา เช่น  คนในองค์กรขาดความสมัครสมานสามัคคีกัน  ขาดการประสานงานที่ดี  ขาดประสิทธิภาพของการสื่อสารในองค์กร  ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์  ขาดการเป็นผู้นำที่ดี และผู้ตามที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้วนั้น  หากมีการฝึกอบรมในห้องเรียนปกติก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควร  เหตุเพราะเขาเหล่านั้นต้องได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดพลังทีมอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนางาน และ พัฒนาองค์กร

คุณค่าของเกมส์ที่มีผลต่อการเรียนรู้
         1.  เกมส์เป็นสื่อที่เป็นรูปธรรม  ส่งเสริมให้ผู้เล่นได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวสูง โดยเกมส์จะเป็นตัวช่วยให้บุคคลได้แสดงออก เผยให้เห็นความเป็นตัวตนที่แท้จริงของบุคคลนั้นๆ  ช่วยให้ผู้เล่นประสบผลสัมฤทธิ์ได้กว้างขวาง ทั้ง ด้านพุทธิศึกษา และ จริยศึกษา
             2.  เกมส์จะช่วยให้ผู้เล่นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
            3.  เกมส์จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น  สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สร้างเจตคติในเชิงบวก  ช่วยให้ผู้เล่นรุ้จักการแก้ปัญหาหลายๆ แนวทาง   ส่งเสริมให้รู้จักคิด  รู้จักการตัดสินใจ  และรู้จักภาวะความเป็นผู้นำ  ดังนั้นเกมส์จะสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อองค์กร และ สังคมในปัจจุบัน
           4.  เกมส์ มักจะใช้เป็นพื้นฐานทางวิชาการหลายๆด้าน  ซึ่งผู้เล่นจะต้องรู้จักบูรณาการความรู้ และ ทักษะหลายๆด้าน เหล่านั้นเข้าด้วยกัน


ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม  Walk Rally

ประโยชน์ส่วนตัว
             1.  ทำให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดของกฏกติกา  และ ผลของการเปลี่ยนแปลง
             2.  ทำให้เข้าใจการทำงานที่มุ่งเน้นกระบวนการ  โครงสร้างเอกสาร  การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และ การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
             3.  ทำให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ และ ช่างสังเกตุ
             4.  ทำให้เป็นคนมีเหตุมีผล  และ ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
             5.  ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา  และ รู้จักรักษาเวลา
             6.  ทำให้เป็นคนมองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง  เพื่อนำไปปรับปรุง
             7.  ทำให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์
             8.  ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกัน
             9.  ทำให้สุขภาพร่างการ แข็งแรง

ประโยชน์ต่อการทำงาน
            1.  ทำให้มีความเข้าใจ ในข้อกำหนดของกฏกติกา  และผลของการเปลี่ยนแปลง
            2.  ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีม  โดยเรียนรู้ที่จะรับผิดช่อบร่วมกัน  ร่วมกันใช้ความคิด  ฟังเหตุผลและความคิดของกันและกัน  รวมทั้งรู้จักแก้ไขปัญหาร่วมกัน
           3.  ทำให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีการปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด  เพราะ Walk Rally เรื่องกฏ กติกา มีความสำคัญมาก
            4.  รู้จักมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และ มีการวางแผนการทำงานก่อนการลงมือปฏิบัติจริง
            5.  ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
            6.  ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี  สร้างความรักสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานทุกระดับชั้น และ ทุกวัย  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
             7.  ทำให้เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
             8.  ทำให้รู้จักคุณค่าแห่งการทักทายผู้อื่น
             9.  ทำให้มีแนวคิดในการทำงาน และ การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และ เป็นคนดีมีคุณธรรม


" Walk Rally " มักถูกนำมาประกอบในการสัมมนาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนาน และ การทำงานเป็นทีม รวมถึง ให้แง่คิดต่างๆ กับผู้ร่วมกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรมนั้น  โดยทั่วไปจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มต่างๆ และจัดให้แต่ละกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน แล้วนำผลการทำกิจกรรมภายในฐานของแต่ละกลุ่มนั้นมาประเมินว่ากลุ่มใด ได้คะแนนสูงกว่ากัน ถือว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ  แต่ในการประยุกต์รวมเข้ากับการสัมมนานั้น  จะมุ่งให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ แง่คิด รู้จักการทำงานเป็นทีม และ ความสามัคคีมากกว่า  ฉะนั้น ความสำคัญของคะแนนและการเอาชนะ กันจึงเป็นเรื่องรองลงไป

การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อองค์กรทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน

ที่มา : sattahipactivity

สนใจจัดกิจกรรม Walk Rally ละลายพฤติกรรม จัดอบรมสัมมนา จัดกิจกรรมสันทนาการ ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก

ช่องทางติดต่อ
โทรศัพท์ : 0981714771 (ช่องทางแนะนำ)
Line ID : Marinestravel (ช่องทางแนะนำ)

Tags: , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com